to menn på byggeplass snakker sammen

HMS

HMS er et satsningsområde for oss. Dette er forankret i toppledelsen, og utøves gjennom hele linjeorganisasjonen, ned til den enkelte arbeidstaker.

HMS skal stå høyt på på agendaen i alle møter i virksomheten.

For oss er det viktig at arbeidsdagen for den enkelte oppleves som meningsfull og at man trives på jobb. Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas for alle personer i våre prosjekter. Vi har et mål om null alvorlige personskader og ønsker å holde sykefraværsprosenten under 4.

Vi skal ikke være årsaken til negative ytre miljøhendelser. Forbruk av drivstoff skal reduseres og vi skal ha minst 80 % sorteringsgrad på avfall.

Risikovurdering står sentralt hos oss. Byggherrens SHA-plan legger grunnlaget for vårt arbeid med å gjennomføre virkningsfulle risikoreduserende tiltak. I de tilfellene der restrisikoen fortsatt er høy, gjennomfører vi gode sikker jobb analyser før oppstart av arbeidet. Om vi ikke kan gjennomføre arbeid med akseptabel risiko, så skal vi ikke utføre arbeidet.

Vi jobber systematisk for å forbedre oss, med spesielt søkelys på læring fra rapporterte uønskede hendelser.

Vi ønsker å knytte til oss samarbeidspartnere som også setter HMS først. Sammen kan vi øke sikkerheten og tilby en helsefremmende arbeidshverdag.

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS